โรงเรียนอธิปไตยทางอาหาร ปี 2

โรงเรียนอธิปไตยทางอาหาร ปี 2

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด วิเคราะห์ระบบอาหาร และสร้างปฏิบัติการเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงระดับประเทศ
 2. สร้างเครือข่ายสนับสนุนประชาธิปไตยทางอาหารโดยเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมจากหลากหลายความคิด มุมมอง และประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ระหว่างกันและกัน
 3. พื้นที่แลกเปลี่ยนและหนุนเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารทางสังคม

กรอบเนื้อหา

หลักสูตรที่ 1 ผักยืนต้น กับความมั่นคงทางอาหาร (15-17  พฤศจิกายน 2562)
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นผักยืนต้น ผลไม้พื้นเมือง ระบบอาหาร และสามารถนำเนื้อหาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปสู่ปฏิบัติการในระดับชุมชนหรือระดับชาติได้ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อ ขยายความรู้ไปสู่ผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้นด้วย
ขอบเขตเนื้อหาความรู้-ผักยืนต้นคืออะไร ความสำคัญ การผลิตที่ยั่งยืน permaculture การใช้ประโยชน์ ปรุงอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ผักยืนต้นเป็นเครื่องมือของการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและฐานระบบเกษตรนิเวศ ระบบการเกษตรผลิตผักยืนต้นอย่างยืนต้น แล้วมีการนำไปใช้ประโยชน์ในสูตรอาหารปัจจุบัน
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หลักสูตรที่ 2 เลือกผักผลไม้อย่างไรให้ปลอดภัย (17-19 มกราคม 2563)
เพื่อทราบคุณค่าของผักผลไม้ที่หลากหลาย สถานการณ์ ปัญหา เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของผักผลไม้ และเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ แนวทางการขอรับรองความปลอดภัยในผักผลไม้รูปแบบต่างๆ ตามมาตรฐานที่มีในประเทศและต่างประเทศ ผู้บริโภคต้องเข้าใจกระบวนการผลิตของเกษตรกรอย่างแท้จริง
ขอบเขตเนื้อหาความรู้-ข้อเท็จจริงความไม่ปลอดภัยผักผลไม้ กระบวนการทดสอบความปลอดภัยของผักผลไม้ เข้าใจระบบรับรอง กระบวนการ รู้จักและวิเคราะห์ระบบมาตรฐานการรับรองผลผลิตความปลอดภัยผักและผลไม้แบบต่างๆ PGS, GAP, มกท, Q, ออร์แกนิคไทยแลนด์ , iForm และ ตปท. วิเคราะห์ SWOT ข้อดี ข้ออ่อน ปัญหาและข้อท้าทายการขอรับรองมาตรฐาน นำไปสุ่การจัดการเฉพาะตนได้

กลุ่มเป้าหมาย

ประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 30 คน เกิดพลังพลเมืองที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงทางอาหาร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 1. กรณีที่เป็นผู้นำชุมชนและเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จ.นนทบุรี สามารถสมัครได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  (กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโดยตรงเพื่อลงทะเบียน คุณพรพิมล สิงหเสม 02-985 3837)
 2. ผู้สนใจทั่วไปสามารถสมัครได้โดยมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อรายต่อหนึ่งหลักสูตร
 3. กรณีมาเป็นหมู่คณะสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ประสานงานหลักสูตรได้โดยตรง

สถานที่

สวนชีววิถี
3/12 หมู่ 6 ซอยไทรม้า 22 (บางอ้อ 2) หลังวัดบางนา ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รายละเอียดสถานที่ https://www.gdpark.asia

วันเวลาที่จัด

 • หลักสูตรที่ 1 ผักยืนต้นกับความมั่นคงทางอาหาร 15-17  พฤศจิกายน 2562(ดำเนินการแล้ว)
 • หลักสูตรที่ 2 เลือกผักผลไม้อย่างไรให้ปลอดภัย 17 – 19 มกราคม 2563

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 10.30 น. Tune up ทำความรู้จักและแนะนำโรงเรียน คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี
10.30 – 12.00 น. วงเสวนา S1: สถานการณ์ปัญหาและความรู้เรื่องสารเคมีในการเกษตร และผลกระทบสารเคมีในการเกษตรที่ตกค้างในผลผลิต อาหาร ร่างกายคน และสิ่งแวดล้อม

คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี

คุณปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ThaiPAN)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. วงปฏิบัติการ W1: สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในอาหาร

คุณปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ThaiPAN) 

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

09.00 – 12.00 น. วงปฏิบัติการ W2: ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยผักและผลไม้แบบต่างๆ

คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี

คุณปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ThaiPAN)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. วงเสวนา S2: กระบวนการและระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยผักและผลไม้แบบต่างๆ

คุณนาถฤดี นาครวาจา สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

คุณปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ThaiPAN) 

คุณธาริต ฉายแสงมงคล ผู้ร่วมก่อตั้งตลาดฟาร์มฝัน ปันสุข จ.นครสวรรค์

ตัวแทนผู้ประกอบการ *อยู่ระหว่างการติดต่อ*

 15.00 -17.00 น. วงโต้วาที T1: วิเคราะห์กระบวนการและระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

9.00-12.00น. วงปฏิบัติการ W3: เติบโตแผ่กิ่งก้าน ประมวล สรุปบทเรียน ระดมพลังสมอง

 


การเดินทาง

แผนที่ : https://goo.gl/maps/LSXS36s5ctM2 จุดสำคัญ เลยวัดเพลง มุ่งหน้า วัดบางนา เลี้ยวขวาซอยบางรักน้อย 18 (ตามป้ายบอกทาง “สวนชีววิถี”)

 • รถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงสถานีไทรม้า ออกประตูหมู่บ้านซื่อตรง ต่อมอเตอร์ไซต์รับจ้าง บอกไปสาวนชีววิถี ซอยบางอ้อ 2 ค่ามอเตอร์ไซต์ไม่เกิน 40 บาท
 • รถแท๊กซี่
 • รถสวนตัว
 • รถโดยสารประจำทาง ลงป้ายรถประจำหมู่บ้านซื่อตรง

 

ติดต่อผู้ประสานงาน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพรพิมล สิงหเสม
สวนชีววิถี 3/12 หมู่ 6 ซอยไทรม้า 22 (บางอ้อ 2) ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-985 3837-8 Fax : 02 985 3836
Email : pornpimon@biothai.net

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart