กลุ่มบริษัทแปลนมาเยี่ยมสวนชีววิถี

กลุ่มบริษัทแปลนมาเยี่ยมสวนชีววิถี

กลุ่มบริษัทแปลนมาเยี่ยมสวนชีววิถี 1
 วันนี้ 16/03/2561 ณ สวนชีววิถี (Growing diversity park) ไทรม้า นนทุบรี แห่งนี้ ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจาก PLAN ASSOCIATES บริษัทสถาปนิกที่อยู่ในเครือของ PLAN GROUP : ARCHITECTURE ซึ่งเป็นผู้ที่ออกแบบสวนชีววิถีแห่งนี้ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นและเสร็จสมบูรณ์เกือบ 100% ตัวอย่างผลงานของ PLAN ASSOCIATES ที่ออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อสังคม เช่น หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ อนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ตึกรัฐสภา และอื่นๆอีกมากมาย

กลุ่มบริษัทแปลนมาเยี่ยมสวนชีววิถี 2

กลุ่มบริษัทแปลนมาเยี่ยมสวนชีววิถี 3

บุญฤทธิ์ ขอดิลกรัตน์
สถาปิกผู้ออกแบบ

การพูดในช่วงเช้า สถาปนิกผู้ออกแบบ ผู้จัดการ PLAN ASSOCIATES กล่าวถึงที่มาของการออกแบบสวนชีววิถี หรือ Growing Diversity Park ว่า

รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ทำงานออกแบบเพื่อสังคม พยายามนำเนื้อหาการทำงานของมูลนิธิชีววิถีที่ทำเรื่องประเด็นความมั่นคงทางอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด จะเห็นได้ว่าตัวอาคารจะประกอบด้วย ไม้ ในชั้นสองเพื่อต้องการนำไม้ที่ใช้แล้ว มา REUSE ทำใหม่ ใช้ไม้ไผ่ ที่มีความเป็นธรรมชาติ และเน้นองค์ประกอบที่ไม่ใช้สีสังเคราะห์มากนัก เช่น ปูนสีผสมดิน ปูนเปลือย การจัดการแสง ทิศทางลม ซึ่งคิดเรื่องการประหยัดพลังงานอีกด้วย

นอกจากนี้ ในวันนี้ทีมงานสถาปนิก PLAN ASSOCIATES ยังได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน โดยแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องเรื่องการจัดการขยะ การแยกขยะ และการจัดการเศษอาหารเพื่อเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้ในสำนักงาน และได้ฝึกปฏิบัติ รู้จักเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง จากกลุ่ม seed exchange

กลุ่มบริษัทแปลนมาเยี่ยมสวนชีววิถี 4

เครือข่ายอิสระภาพทางพันธุกรรม และการจัดการอาหารกลางวันของสวนชีววิถีแห่งนี้ ได้เชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบกับเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารในหลายพื้นที่ อย่างอาหารกลางวันวันนี้ ก็ได้มาจากกลุ่มขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลานตากฟ้า จ.นครปฐม และ กลุ่มส่งเสริมเกษตรกร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

กลุ่มบริษัทแปลนมาเยี่ยมสวนชีววิถี 5

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart