โรงเรียนอธิปไตยทางอาหาร ปี 2

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด วิเคราะห์ระบบอาหาร และสร้างปฏิบัต…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart